Rundtur midt på vidda - Hardangervidda Roundtrip in the middle of Hardangervidda

Guided Tours

From date
21. July kl. 12:00
To date
24. July
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, , English, Hytte-Til-Hytte, Hyttetur, Fjelltur, Hytte-Til-Hytte-Sommer, Turkatalog2022_Hyttetilhytte
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Krækkja , Sandhaug
Area
Hardangervidda (see the map)
Tournumber
13346
This event is over!

Midt på vidda, lettgått terreng på T-merkede stier, trivelige turledere og koselige hytter med solid vertskap. Det er hva du får på denne turen.

Fire dager med maksimal utnyttelse av dagene får du også ved å bli med på denne runden. Her er vi ute hele dagen, tar gode lunsjpauser og får til og med en flott båttur på kjøpet.

Turen anbefales for alle som drømmer om en god, gammaldags hytte-til-hytte-tur på Hardangervidda.

Program:

Dag 1 Tinnhølen-Sandhaug,  15 km/4-5 timer
Oppmøte på Geilo stasjon kl.12.00.  Vi reiser videre med ekstrabuss til Tinnhølen. Der starter dagens fottur. I nydelig og lettgått terreng bruker vi tiden inn til Sandhaug. Det er fryd å gå på Hardangervidda, og her får du virkelig følelsen av å være midt på vidda fra første steg. Vel framme står vårt nye vertskap og tar oss i mot. 

Romfordeling gjøres av turleder før vi setter oss til bords og spiser en god middag. En samling i peisstua er en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre og med resten av turen.

Dag 2 Sandhaug - Rauhelleren, ca 26 km/8 timer
Etter frokost setter vi sekken på ryggen og gjør oss klar for avmarsj. Dagens etappe er lang, men det er heldigivs også sommerdagen. Stien går i åpent og lettggått terreng mellom 1.200 og 1.300 høydemetere. Siste etappe går langs Langesjøen der vi finner Rauhelleren Turisthytte i nord-øst-enden av vannet. Her har de nylig fått solcellestrøm. Spør gjerne bestyreren om dette. Da blir han glad.

Nyt deilig mat inne og sommerkvelden ute på tunet eller i den koselige stua.

Dag 3 Rauhelleren - Krækkja, inkludert båttur over Halne, ca 15 km/5 timer til fots
De første 9 km går opp til Halnefjorden. Derfra tar vi båten Halnekongen over til Halne fjellstugu, før vi krysser RV7 og går de siste 6 km inn til Krækkja. Båtturen over Halnefjorden har vært i drift siden 1954 og er et hyggelig avbrekk på vandringen. Turen over Halnefjorden tar ca 40 minutter.

På Krækkja Turisthytte er det trivelig å være, og det er bare å slå seg til ro, glede seg til middagen og en deilig hvil i stua.

Dag 4 Krækkja - Haugastøl, ca 14 km/5 timer
Siste frokosten på Hardangervidda inntas på Krækkja, og vi starter turen i god tid før kl. 09.00. Vi takker for oss på Krækkja og får en fin avslutnings-etappe ut til Bergensbanen og Haugastøl stasjon. Beregnet ankomst Haugastøl stasjon ca kl.15.30. Det er satt opp ekstrabuss (inkl i turpakken) til Geilo med beregnet ankomst Geilo kl. 16.00.
 

Med forbehold om endring i programmet.
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris
Kr. 5.700,- på/av Geilo
Ikke-medlemstillegg kr 1.500,-  Bli medlem i DNT

Turpakken inkluderer: Overnatting, båttur, ekstrabuss, turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Maks antall deltakere: 12 (pluss to turledere) 

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Passer turen for meg

Gradering av turen: rød (pga lengden på etappen mellom Sandhaug og Rauhelleren)

Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Overnatting

Deltakerne bor på 4-6-sengsrom i egen lakenpose på samtlige hytter. 

Les mer om hyttene her:
Sandhaug
Rauhelleren
Krækkja

Matallergi: Gi beskjed ved påmelding! 

Hvordan komme til/fra oppmøtested?

Deltakerne må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen på egenhånd. Hverken turleder, administrasjon eller bestyrere kan - av ulike årsaker - organisere samkjøring med privatbiler. Det er viktig at man sikrer seg en transportløsning før man melder seg på turen. 

Med offentlig transport fra Oslo:
Anbefalt reise:
Dag 1: Tog 8.25 fra Oslo S, ankomst Geilo kl 11.52
Dag 5: Tog fra Geilo  kl 16.58 til Oslo, ankomst Oslo kl 20.57

Se rutetider på entur.no

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Med egen bil:

Til Geilo.

Kart og ruteinformasjon 

Turkart Rauhelleren 1:50000 (2018) og Finse1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Utstyr

Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Du kan benytte lakenpose/sengetøy i sengene på de betjente hyttene. Sovepose kan ikke benyttes.

Før påmelding

Husk å lese  Viktig informasjon fellesturer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i 

"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Turledere og rutene

Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.  

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.   

 

 

SFoslo2022

English

In the middle of Hardangervidda, easy terrain on T-marked trails, clever guides and cosy cabins with solid hosts. That's what you will get on this trip.

You also get four days with maximum utilization of the days by joining this round. Here we are outdoors all day, take good lunch-breaks and even get a great boat trip on the purchase.

The trip is recommended for anyone who dreams of a cabin-to-cabin trip on the Hardangervidda.

Program:

Day 1 Tinnhølen-Sandhaug,  approx. 15 km/4-5 h

Meeting at Geilo station at 12.00. We travel by extra bus to Tinnhølen. Today's hike starts. In beautiful and easy terrain, we spend time hiking to Sandhaug. It is a joy to walk on the Hardangervidda, and here you really get the feeling of being in the middle of the plateau from the first step. 

Room distribution is done by the tour leader before dinner. A gathering in the fireplace room is a great opportunity to get to know each other. Inforrmation about the next days.

Day 2 Sandhaug - Rauhelleren, approx 26 km/8 h

After breakfast we are ready to leave. Today's stage is long, but fortunately it is also the summer-day. The trail runs in open and easy terrain between 1,200 and 1,300 meters above sea level. The last stage goes along Langesjøen where we find Rauhelleren Turisthytte at the north-east end of the lake. Here they have recently received solar cell power. Feel free to ask the manager about this. Then he will be happy to tell about it.

Enjoy delicious food inside and the summer evening outside in the yard or in the cosy living room

Day 3 Rauhelleren - Krækkja, includes boat-trip crossing the lake Halne, approx 15 km/5 h hiking

The first 9 km go up to Halnefjorden. From there we take the boat - Halnekongen - before we cross RV7 and walk the last 6 km into Krækkja. The boat trip across the Halnefjorden has been in operation since 1954 and is a nice break from the hike. The trip across the Halnefjorden takes about 40 minutes.

At Krækkja Turisthytte it is pleasant to be, and you can relax, look forward to dinner and a nice rest in the living room.

Day 4 Krækkja - Haugastøl, approx 14 km/5 h

The last breakfast with our new friends, and we start the trip before kl. 09.00. We will get a nice final leg out to Bergensbanen and Haugastøl station. Estimated arrival Haugastøl station at approx. 3.30 pm. Extrabus to Geilo station. 

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km/h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. are not included in estimated hike times.

Pris
NOK. 5.700,- from Geilo/to Haugastøl
Non-member surcharge NOK 1,500,-.   Bli medlem i DNT

The package includes: Accommodation, tour leadership, boat-trip, extra-bus, all meals (breakfast, packed lunch/thermos, normally three-course dinner) except: First day only dinner and last day only breakfast plus packed lunch/thermos.

Maximum participants on this tour: 12 (two tour leaders)

A welcome letter is sent to all participants 1-2 weeks before the start of the tour. Among other things, it names the main tour guide and gives contact information for him/her.

Tour grading: red (because of the distance between Sandhaug og Rauhelleren)

Mountains are beautiful in the summer, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - including snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and that provide comradeship and good stories. Pack your backpack wisely.

Accommodation:
In all cabins the participants sleep in 4-6 bed rooms and must use a sheet sleeping bag.

Please read more about the cabins we will visit:
Sandhaug
Rauhelleren
Krækkja

How to get to/from the meeting place?

The participants are themselves responsible for arriving in good time at the meeting place for the trip. Neither the tour guide, nor DNT administration, can - for various reasons - organize carpooling with private cars. It is important that you secure a transport solution before you sign up for the trip.

By public transport from Oslo:

Train from Oslo S to Geilo station. See timetables on entur.no or vy.no

DNT Oslo og Omegn is not responsible for changes/errors in the timetable. Participants are responsible for checking whether the timetable is correct before registering for the trip.

By car:

To Geilo.

Map and route descriptions:
Turkart Rauhelleren 1:50000 (2018) og Finse1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Infection control measures and hygiene on trips and cabins

Normal rules:
- Stay at home if you feel ill.
- Wash your hands regularly. If you do not have access to hot water and soap, use rubbing alcohol.
- Use a paper handkerchief. If you do not have access to this, it is best to cough in your elbow.

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ 

Rundtur midt på vidda - Hardangervidda

Midt på vidda, lettgått terreng på T-merkede stier, trivelige turledere og koselige hytter med solid vertskap. Det er hva du får på denne turen. Fire dager med maksimal utnyttelse av dagene ...

Contact information