Gjennom Skarvheimen Through Skarvheimen

Guided Tours

From date
10. August kl. 13:45
To date
14. August
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, , Turkatalog2022_Hyttetilhytte, Hytte-Til-Hytte-Sommer, Fjelltur, Hyttetur, Hytte-Til-Hytte, English
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Area
Skarvheimen (see the map)
Tournumber
13324
This event is over!

Her byr vi på en deilig turpakke i mektig fjell-landskap og til fire, flotte, betjente hytter med vertskap som gleder seg til hvert eneste turfolk-besøk.

Hvem har vel ikke lengtet etter å få gå en skikkelig hytte-til-hyttetur! Med sekk på ryggen, gode fjellstøvler, dyktige turledere og all verdens herlige natur rundt oss, kan vi virkelig se fram til gode fotturer og sunn fjellkost både morgen og kveld.

Skarvheimen er fjellområdet mellom Jotunheimen i nord og Hardangervidda i sør, og er en perfekt blanding av disse fjellområdene. Her vandrer vi over tregrensa hver dag. Matlaging behøver du ikke tenke på - alle bord er dekket og du kan bare sette deg ned etter hver dagsetappe. 

Bli med da vel!

Program:

Dag 1 Ankomst Iungsdalshytta, ca 4 km/1 time

Oppmøte Ål stasjon kl. 13.45. Ekstrabuss fra Ål stasjon kl. 14.00 til Tovika.  Fra Tovika tar vi på oss sekken og går en akkurat passe tur inn til vårt første turmål.

Velkommen til setermiljøet på Iungsdalshytta og en kveld med mat og hygge i stua. Kanskje velkomstkomiteen består av kyr, geiter og griser. Etter middag samles vi ute eller inne for informasjon om turen videre.

Dag 2 Iungsdalshytta - Steinbergdalen 1.064 moh, ca 23 km/8 timer
Etter en god frokost pakker vi nistepakke og termos i sekken og starter turen. En nydelig og lang etappe venter oss. Vi går forbi selvbetjeningshytta Kongshelleren (1.467 moh), flott plassert i terrenget. Høyeste punkt på turen er ca 1.510 moh. Derfra går det nedover de siste kilometrene til Steinbergdalen. Er det en skikkelig varm sommerdag, er det mange muligheter til å ta en bad.

Framme på Steinbergdalen står vertinne Solveig og tar oss imot. Gled dere til en deilig middag etter en god tur, og en avslappende kveld på tunet eller inne i stua.

Dag 3 Steinbergdalen-Geiterygghytta (1229 moh), ca 11 km/4 timer
En lang frokost nytes på Steinbergdalen før vi setter snuta mot Geiterygghytta.  En morsom avstikker er turen over Bolhovd (1.507 moh) og ned på T-merket sti fra Kongshelleren. Et nydelig terreng å gå i.

På Geiterygghytta er det deilig å være en vakker sommerkveld. Her klukker hønene rundt på tunet. 

Nyt middagen og en sommerkveld ved Geiteryggvannets bredde.

Dag 4 Geiterygghytta - Finsehytta, ca 16 km/ca 6 timer
Etter frokost pakker vi sekken og gjør oss klar for en nydelig tur over St.Pål til Finse. Er vi heldige med været denne dagen får vi et fantastisk skue over til Hardangerjøkulen hele nedstigning mot Finse. På nyrestaurerte Finsehytta venter nok et flott vertskap, med god service, deilig mat og en stue man aldri blir lei av å titte ut av vinduene fra. Nyt siste kveld med gjengen.

Dag 5. Hjemreise
Idag bruker vi god tid på frokost. Kl 10.00 takker vi for følget på Finsehytta. 

Med forbehold om endring i programmet.
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris
Kr. 6.700,-  Oppmøte Ål/avreise Finsehytta
Ikke-medlemstillegg kr 1.500,-  Bli medlem i DNT

Turpakken inkluderer: Overnatting,  turledere, ekstrabuss og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Maks antall deltakere: 12 (pluss to turledere) 

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Passer turen for meg

Gradering av turen: rød

Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Overnatting

Deltakerne bor på 4-6-sengsrom i egen lakenpose. 

Les mer om hyttene her:
Iungsdalshytta (DNT Oslo)
Steinbergdalen (Privat)
Geiterygghytta (DNT Oslo)
Finsehytta (DNT Oslo)

Matallergi: Gi beskjed ved påmelding!

Hvordan komme til/fra oppmøtested?

Deltakerne må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen på egenhånd. Hverken turleder, administrasjon eller bestyrere kan - av ulike årsaker - organisere samkjøring med privatbiler. Det er viktig at man sikrer seg en transportløsning før man melder seg på turen. 

Med offentlig transport fra Oslo:
Anbefalt reise:
Dag 1: Tog fra Oslo S kl. 10.25. Ankomst Ål. kl 13.45

Se rutetider på entur.no

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Med egen bil:
Fra Oslo kan man kjøre bil til Ål.  

Kart og ruteinformasjon 

Turkart Skarvheimen 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Utstyr

Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Du kan benytte lakenpose/sengetøy i sengene på de betjente hyttene. Sovepose kan ikke benyttes.

Før påmelding

Husk å lese  "Viktig informasjon om DNT-tur" før du melder deg på turen.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret på info@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Turledere og rutene

Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.  

Har du spørsmål om turprogrammet, kart eller utstyr?

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.   

 

 

SFoslo2022

English

Here we offer a lovely tour package in a mighty mountain landscape and to four, beautiful, serviced cabins with hosts who look forward to every hiker visit.

Who has not longed for a cabin-to-cabin trip! With a backpack on our backs, solid mountain boots, skilled hikers and all the wonderful nature around us.

Skarvheimen is the mountain area between Jotunheimen in the north and Hardangervidda in the south, and is a perfect mix of these mountain areas. Here we walk above the tree line every day. You do not have to think about cooking - all tables are covered and you can just sit down after each day stage.

Program:

Day 1 Arrival Iungsdalshytta, approx. 4 km/1 h

Meeting at Ål station at 13.45. Extra bus from Ål station at 14.00 to Tovika. From Tovika we put on our backpack and walk to our first destination.

Welcome to Iungsdalshytta and an evening with dinner and coziness in the living room. Maybe the welcome committee consists of cows, goats and pigs. After dinner we gather outside or inside for information about the trip ahead.

Day 2 Iungsdalshytta - Steinbergdalen 1.064 moh, approx 23 km/8 h

After a good breakfast, we pack a packed lunch and a thermos in the backpack and start the trip. A beautiful and long stage awaits us. We walk past the self-service cabin Kongshelleren (1,467 masl), beautifully located in the terrain. The highest point on the trip is about 1,510 masl. From there it goes down the last kilometers to Steinbergdalen. If it is a really hot summer day, there are many opportunities to take a bath.

Day 3 Steinbergdalen-Geiterygghytta (1229 moh), approx 11 km/4 h

Enjoy a good breakfast on Steinbergdalen before we head towards Geiterygghytta. A fun detour is the trip over Bolhovd (1,507 masl) and down to the T-marked path from Kongshelleren. A beautiful terrain to walk in.

At Geiterygghytta it is lovely to have a beautiful summer evening. Here the hens chirp around the yard.

Enjoy dinner and a summer evening by the shores of Geiteryggvannet.

Day 4 Geiterygghytta - Finsehytta, approx 16 km /6 h

After breakfast we pack our bags and get ready for a beautiful trip across St.Pål to Finse. If we are lucky with the weather this day, we get a fantastic view over to Hardangerjøkulen the entire descent towards Finse. At the newly restored Finsehytta, another great host awaits, with good service, delicious food and a living room you never get tired of looking out the windows from. Enjoy the last night with the gang.

Day 5. Journey home

After breakfast, at about 10.00,  we leave Finsehytta.

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km/h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. are not included in estimated hike times.

Price:
NOK 6.700,- from Ål/to Finsehytta
Non-member surcharge NOK 1,500,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leadership, extra-bus, all meals (breakfast, packed lunch/thermos, normally three-course dinner) except: First day only dinner and last day only breakfast plus packed lunch/thermos.

Food allergy or special dietary needs: Notify when registering!

Maximum participants on this tour: 12 (two tour leaders)

A welcome letter is sent to all participants 1-2 weeks before the start of the tour. Among other things, it names the main tour guide and gives contact information for him/her.

Tour grading: red
Mountains are beautiful in the summer, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - including snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and that provide comradeship and good stories. Pack your backpack wisely.

Accommodation:
In all cabins the participants sleep in 4-6 bed rooms and must use a sheet sleeping bag.

Please read more about the cabins we will visit:

Iungsdalshytta (DNT Oslo)
Steinbergdalen (Privat)
Geiterygghytta (DNT Oslo)
Finsehytta (DNT Oslo)

 How to get to/from the meeting place?

The participants are themselves responsible for arriving in good time at the meeting place for the trip. Neither the tour guide, nor DNT administration, can - for various reasons - organize carpooling with private cars. It is important that you secure a transport solution before you sign up for the trip.

By public transport from Oslo:

Train from Oslo S to Ål station. See timetables on entur.no or vy.no

DNT Oslo og Omegn is not responsible for changes/errors in the timetable. Participants are responsible for checking whether the timetable is correct before registering for the trip.

By car:
To Ål station.

Map and route descriptions:
Turkart Skarvheimen 1:50 000.  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Infection control measures and hygiene on trips and cabins

Normal rules:
- Stay at home if you feel ill.
- Wash your hands regularly. If you do not have access to hot water and soap, use rubbing alcohol.
- Use a paper handkerchief. If you do not have access to this, it is best to cough in your elbow.

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ 

 

 

Gjennom Skarvheimen

Her byr vi på en deilig turpakke i mektig fjell-landskap og til fire, flotte, betjente hytter med vertskap som gleder seg til hvert eneste turfolk-besøk. Hvem har vel ikke lengtet ...

Contact information