Gjennom Femundsmarka fra Røros Across Femundsmarka from Røros

Guided Tours

From date
17. February kl. 09:34
To date
23. February kl. 20:15
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Svukuriset
Area
Femundsmarka (see the map)
Tournumber
12063
This event is over!

Fantastisk skitur gjennom Femundsmarka fra nord til sør, med vill furuskog men likevel i et variert terreng. Selv om det ikke er stupebratte fjell kan det likevel bli utfordrende pga. vær- føre og tildels litt krevende dagsetapper. Turen starter i Røros, hvor det blir historisk vandring i Bergstaden og besøk i Røros kirke. Siste overnatting blir på Svukuriset, en DNT hytte med lun atmosfære og som er kjent for sin gode mat. Mellom krokete furukjemper og bortgjemte sjøer lokker opplevelsene i et av de største sammenhengende, urørte villmarksområdene i Sør-Skandinavia.
Store deler av Femundsmarka er uten vintermerking, så her får du muligheten til å bli bedre med kart og kompass. 

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Røros
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen i avgangshallen. Avreise med Lillehammertoget kl 09.34 (Oslo Lufthavn Gardermoen kl 09.59) til Hamar hvor det blir togbytte, ankomst Røros kl 15.30. Innlosjering på Røros Hotel. Det vil bli historisk vandring i Bergstaden med besøk i Røros kirke. Middag og sosialt samvær på Røros Hotell. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2 Røros - Marenvollen (selvbetjent), ca 16 km/5-6 t.
Fra Røros går vi over de gamle slagghaugene og inn i marka. Videre over Skåkåsfjellet til Marenvollen (795 moh). Det er kun deler av ruta som er merket.

Dag 3: Marenvollen - Langen Gjestegård, ca 23 km/7-9 t
Lang dag i vente. Turen kan bli krevende ved vanskelige føreforhold/værforhold. Langs Gjetbergsfloan til Fjølburøsten og veien ned til brua. Gjennom Tjukkskogen til Langen Gjestegård (685 moh).

Dag 4: Langen - Røvollen (selvbetjent), ca 16 km/5-6 t.
Ned til innsjøen Femund, over vannet og opp til Røvollen (715 moh).

Dag 5: Røvollen - Svukuriset, ca 15 km/5-6 t.
Over Røvoltjønnan (775 moh) og opp over Falkfangarhøgda (968 moh) og ned til Svukuriset (830 moh).

Dag 6: Opphold Svukuriset
Dagsturen avgjøres etter vær- og føreforhold, men Store Svuku (1415 moh) er verdt et besøk. Flott utsikt!

Dag 7: Svukuriset - Elgå, hjemreise, ca 8 km/3 t.
På ski fra Svukuriset, gjennom nydelig furuskog til Elgå. Ekstrabuss fra Elgå kl 14.00 til Oslo Bussterminal (Oslo Lufthavn Gardermoen ca kl 19.15) ankomst ca kl 20.15

Vi mener Femundsmarka er fantastisk, og ønsker at flere skal oppleve dette unike område. Som et bidrag for å øke interessen for Femundsmarka, støtter DNT turdeltakere med transport hjem fra Elgå til Oslo. 

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

  

Pris:

Kr 7 650,- fra Røros Hotell/til Elgå
Kr 8 496,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 750,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 14 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Fjellski med stålkanter må benyttes.
Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Femunden Nord og Røros Feragen, begge i målestokk 1: 50 000  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Røros Hotel

Marenvollen
Langen Gjestegård
Røvollen
Svukuriset

Pakkeliste: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken.  Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Magnificant ski tour  through Femundmsmarka from north to south, from Røros to Svukuriset, the delightful staffed DNT lodge known for its good atmosphere. We will join a guided historic tour and stay in Røros Hotel. Femundsmarka is one of the largest untouched wilderness areas in southern Scandinavia. Large part of Femundsmarka will not be marked during the wintertime, so you might learn more about the use of map and compass. It's not steep mountains in this area but it can still be challenging because of the weather and long days walk without tracks.

Tour program:

Day 1: Arrival Røros
Meeting point at Oslo Central Station, in the main hall by the platform entrance, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main hall to find out which platform it is. Departure with train to Lillehammer at 09:35 (Oslo Airport Gardermoen 09:59) to Hamar. Change of train to Røros, arrival 15.30.  Guided tour in Røros and visit the church. Dinner and overnight stay in Røros Hotel.
We use the evening to introducing each other, information about the skitour and the equipments.

Day 2: Røros - Marenvollen, (selv-service cabin) aprox. 16 km/5-6 hours.
Across Skåkåsfjellet (900 m.a.s.l.) to Marenvollen (795 m.a.s.l.)

Day 3: Marenvollen - Langen Gjestegård, aprox.23 km/7-9 hours.
A long day walk. Can be challenging in case of bad weather/snow conditions. We pass the mountain farm Fjølburøsten and continue to Langen Gjestegård lodge (685 m.a.s.l.).

Day 4: Langen Gjestegård - Røvollen (self-service cabin), aprox 16 km/5-6 hours
Across lake Femunden (662 m.a.s.l.) an up to Røvollen (715 m.a.s.l).

Day 5: Røvollen - Svukurisetaprox. 15 km/5-6 hours.
Across Røvoltjønnan (775 m.a.s.l.) and Falkfangerhøgda (968 m.a.s.l.) to Svukuriset (830 h.a.s.l)

Day 6: Stay at Svukuriset
Day tour from Svukuriset. If the weather and ski conditions allows it, our skitour can take us up to Store Svuku (1415 h.a.s.l) Fantastic views.

Day 7 Svukuriset - Elgå, return to Oslo, approx. 8 km/3 hours.
Skitour down to Elgå, through beautiful pine forests. Extra bus from Elgå 14:00 to Oslo Bus Terminal (Oslo Airport Gardermoen approx.19.15), arrival approx. 20.15.

We mean Femundsmarka is fantastic and wish that more people will experience this unique area. As a contribution to increasing interest in Femundsmarka, DNT supports tour participants with transport home from Elgå to Oslo.

 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices
DNT members: 7 650,- NOK from Røros Hotel/to Elgå
DNT members: 8 496,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 14 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders and all meals (breakfast, packed lunch / filling of thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Mountain skis with steel edges must be used.
Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub, food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The maps Turkart Femunden Nord 1:50 000 and Røros Feragen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Røros Hotel

Marenvollen
Langen Gjestegård
Røvollen
Svukuriset

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

 

Gjennom Femundsmarka fra Røros

Fantastisk skitur gjennom Femundsmarka fra nord til sør, med vill furuskog men likevel i et variert terreng. Selv om det ikke er stupebratte fjell kan det likevel bli utfordrende pga. vær- føre ...

Contact information